ภาษีออนไลน์( Tax Online )
GoogleTwitterFacebook

บริการยื่นแบบฯ และรับชำระภาษี ออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันกรมสรรพากรเปิดให้บริการยื่นแบบฯ ออนไลน์ 4 ประเภทภาษี 15 ประเภทแบบแสดงรายการ สมาชิกที่ได้รับสิทธิให้ใช้บริการยื่นแบบ ออนไลน์ สามารถเข้าใช้บริการยื่นแบบฯ ได้ทันที

“การวางแผนภาษี” คือ การเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วนในฐานะพลเมืองดี และ ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี เพื่อบรรเทาภาระภาษี ให้น้อยลง ไม่ต้องเสียภาษีมากจนเกินไป รวมถึงไม่ต้องชำระภาษีเพิ่มหรือเสียเบี้ยปรับโดยใช่เหตุ

Q:ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบ้าง? A:ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ - บุคคลธรรมดา คือ ผู้ที่มีเงินได้ประเภทต่างๆ ตามประมวลกฎหมายรัษฎากรกำหนดไว้ต้องเสียภาษีเงินได้ ไม่ว่าจะเป็น ทารก ผู้เยาว์ หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ โดยผู้มีเงินได้จะต้องมีแหล่งที่อยู่ ในประเทศไทย..